#
หมวดหมู่
กิจกรรม
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
อันดับ
1 กรีฑา 31ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
2 กรีฑา 27ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
3 กรีฑา 146วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
3
0.13.35 นาที
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 กรีฑา 36วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
4
01.38.45 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
5 กรีฑา 41วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
3
02.44.25 นาที
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
6 กรีฑา 47วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
3
03.45.60 นาที
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
7 กรีฑา 52วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
4
02.00.00 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
8 กรีฑา 58วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
4
0.24.05 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
9 กรีฑา 65วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
3
02.39.94 นาที
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
10 กรีฑา 70วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
4
1.00 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
11 กรีฑา 76วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
2
1.18.31 นาที
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
12 กรีฑา 84วิ่ง ๓,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
4
20.00 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
13 กรีฑา 85วิ่ง ๓,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
2
17.18.59 นาที
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
14 กรีฑา 91วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
3
0.30.84 นาที
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
15 กรีฑา 98ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
18.92 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
16 กรีฑา 99ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
10.00 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
17 กรีฑา 112วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
4
04.38.64 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
18 กรีฑา 119วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
2
20.08.75 นาที
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
19 กรีฑา 120วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
4
25.00 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
20 กรีฑา 127วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
4
0.25.26 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
21 กรีฑา 133วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
1
0.30.25 นาที
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
22 กรีฑา 139ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
2
21.36 เมตร
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
23 กรีฑา 140ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
4
10.00 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
24 กรีฑา 153วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
2
0.15.63 นาที
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
25 กรีฑา 160กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
4
5.00 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
26 กรีฑา 161กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
4
5.00 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
27 กรีฑา 168วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
28 กรีฑา 189กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
5.00 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
29 กรีฑา 190กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
3.84 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
30 กรีฑา 198วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
31 กรีฑา 204วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
3
04.59.50 นาที
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
32 กรีฑา 205วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
05.03.63 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
33 กรีฑา 214วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
34 กรีฑา 220วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
35 กรีฑา 249ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
36 กรีฑา 242วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
3
06.56.01 นาที
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
37 กรีฑา 243วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
4
10.00 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
38 กรีฑา 312วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
3
06.52 นาที
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
39 กรีฑา 263วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
4
05.45.63 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
40 กรีฑา 268วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
3
03.58.28 นาที
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
41 กรีฑา 273วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
3
04.10.35 นาที
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
42 กรีฑา 278วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
4
0.50 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
43 กรีฑา 287ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
3
15.96 เมตร
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
44 กรีฑา 290วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
4
06.09.99 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
45 กรีฑา 297ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
3
14.78 เมตร
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
46 กรีฑา 298ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
4
10.00 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
47 กรีฑา 303ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
48 กรีฑา 304ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
49 กรีฑา 320วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
3
0.16.10 นาที
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
50 เทเบิลเทนนิส 333เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
51 เทเบิลเทนนิส 338เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
52 เปตอง 358เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
53 เปตอง 367เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
54 เปตอง 376เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
55 เปตอง 385เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
56 วู้ดบอล 394วู้ดบอล สโต้ก​ ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
57 วู้ดบอล 396วู้ดบอล สโต้ก​ ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
58 วู้ดบอล 398วู้ดบอล แฟร์เวย์ ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
59 วู้ดบอล 400วู้ดบอล แฟร์เวย์ ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
60 วู้ดบอล 416วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๑ ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
61 วู้ดบอล 419วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๑ ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
62 วู้ดบอล 427วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
63 วู้ดบอล 428วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
64 วู้ดบอล 429วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
65 วู้ดบอล 430วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
66 วู้ดบอล 431วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
67 วู้ดบอล 432วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
68 วู้ดบอล 433วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
69 วู้ดบอล 434วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
70 วู้ดบอล 436วู้ดบอล แฟร์เวย์บุคคล ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
71 วู้ดบอล 437วู้ดบอล แฟร์เวย์บุคคล ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
72 วู้ดบอล 438วู้ดบอล แฟร์เวย์บุคคล ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
73 วู้ดบอล 439วู้ดบอล แฟร์เวย์บุคคล ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
74 วู้ดบอล 445วู้ดบอล แฟร์เวย์บุคคล ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
75 วู้ดบอล 446วู้ดบอล แฟร์เวย์บุคคล ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
76 วู้ดบอล 447วู้ดบอล แฟร์เวย์บุคคล ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
77 วู้ดบอล 448วู้ดบอล แฟร์เวย์บุคคล ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
78 วู้ดบอล 454วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๒ ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
79 วู้ดบอล 456วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๒ ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
80 วู้ดบอล 459วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
81 วู้ดบอล 460วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
82 วู้ดบอล 461วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
83 วู้ดบอล 462วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
84 วู้ดบอล 463วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
85 วู้ดบอล 464วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
86 วู้ดบอล 465วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
87 วู้ดบอล 467วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
88 เปตอง 469เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
89 เปตอง 477เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
90 เปตอง 485เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
91 เปตอง 494เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
92 บาสเกตบอล 545บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
93 เปตอง 550เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
94 บาสเกตบอล 502บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
95 บาสเกตบอล 505บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
96 บาสเกตบอล 509บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
97 เปตอง 513เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน ชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
98 เปตอง 521เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
99 เปตอง 529เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน ชาย [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
100 เปตอง 537เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
101 เปตอง 557เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
102 วอลเลย์บอล 566วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
103 วอลเลย์บอล 571วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
104 วอลเลย์บอล 578วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
105 วอลเลย์บอล 586วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
106 ฟุตบอล 592ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
107 เซปักตะกร้อ 596เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
108 เซปักตะกร้อ 602เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
109 เซปักตะกร้อ 609เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
110 เซปักตะกร้อ 615เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
111 อีสปอร์ต 620อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
112 อีสปอร์ต 628อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
113 ฟุตซอล 634ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
114 ฟุตซอล 643ฟุตซอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
115 อีสปอร์ต 651อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
116 อีสปอร์ต 658อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
117 ฟุตซอล 665ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
118 ฟุตบอล 674ฟุตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
119 ฟุตบอล 686ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.009329080581665 วินาที