#
หมวดหมู่
กิจกรรม
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
อันดับ
1 กรีฑา 25ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
2 กรีฑา 26ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
5
3 กรีฑา 32ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
4 กรีฑา 37วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
2
01.19.37 นาที
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
5 กรีฑา 42วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
4
02.52.28 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
6 กรีฑา 48วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
4
04.10.78 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
7 กรีฑา 53วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1
0.58.69 นาที
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
8 กรีฑา 59วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
1
0.22.47 นาที
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
9 กรีฑา 66วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
2
02.31.19 นาที
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
10 กรีฑา 71วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
1
0.54.78 นาที
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
11 กรีฑา 77วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
1
1.05.47 นาที
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
12 กรีฑา 82วิ่ง ๓,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
4
20.00 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
13 กรีฑา 83วิ่ง ๓,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
4
20.00 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
14 กรีฑา 92วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
1
0.28.16 นาที
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
15 กรีฑา 97ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1
32.84 เมตร
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
16 กรีฑา 102ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
10.00 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
17 กรีฑา 107กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1
3.33 เมตร
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
18 กรีฑา 108กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
4
1.5 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
19 กรีฑา 113วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
4
03.26.33 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
20 กรีฑา 117วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1
19.39.22 นาที
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
21 กรีฑา 118วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
3
20.14.25 นาที
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
22 กรีฑา 128วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1
0.23.53 นาที
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
23 กรีฑา 134วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
3
0.34.56 นาที
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
24 กรีฑา 138ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1
29.75 เมตร
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
25 กรีฑา 141ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
4
10.00 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
26 กรีฑา 147วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
1
0.11.94 นาที
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
27 กรีฑา 154วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
1
0.14.94 นาที
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
28 กรีฑา 162กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1
4.48 เมตร
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
29 กรีฑา 163กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
4
5.00 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
30 กรีฑา 169วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
31 กรีฑา 175กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
1
3.56 เมตร
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
32 กรีฑา 176กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
4
2.00 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
33 กรีฑา 183วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
4
07.50.00 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
34 กรีฑา 184วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
4
07.50.00 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
35 กรีฑา 188กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1
4.03 เมตร
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
36 กรีฑา 193กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
5.00 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
37 กรีฑา 199วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
38 กรีฑา 207วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
06.00.00 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
39 กรีฑา 208วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
2
04.58.41 นาที
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
40 กรีฑา 215วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
41 กรีฑา 221วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
42 กรีฑา 240วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
1
05.44.71 นาที
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
43 กรีฑา 248ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
44 กรีฑา 241วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
4
10.00 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
45 กรีฑา 310วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1
6.11.38 นาที
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
46 กรีฑา 311วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
2
06.44 นาที
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
47 กรีฑา 264วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
1
04.53.37 นาที
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
48 กรีฑา 269วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1
03.53.56 นาที
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
49 กรีฑา 274วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1
03.58.47 นาที
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
50 กรีฑา 279วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1
0.12.47 นาที
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
51 กรีฑา 285ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
4
10.00 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
52 กรีฑา 286ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
1
19.41 เมตร
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
53 กรีฑา 291วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1
05.28.75 นาที
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
54 กรีฑา 295ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1
23.84 เมตร
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
55 กรีฑา 296ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
4
10.00 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
56 กรีฑา 302ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
57 กรีฑา 321วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
1
0.14.91 นาที
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
58 เทเบิลเทนนิส 343เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
59 บาสเกตบอล 547บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
60 เทเบิลเทนนิส 334เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
61 เทเบิลเทนนิส 354เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
62 เปตอง 360เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
63 เปตอง 369เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
64 เปตอง 378เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
65 เปตอง 387เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
66 วู้ดบอล 401วู้ดบอล แฟร์เวย์ ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
67 เทเบิลเทนนิส 404เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
68 เทเบิลเทนนิส 412เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
69 วู้ดบอล 417วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๑ ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
70 วู้ดบอล 420วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๑ ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
71 เทเบิลเทนนิส 423เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
72 วู้ดบอล 441วู้ดบอล แฟร์เวย์บุคคล ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
73 เทเบิลเทนนิส 442เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
74 วู้ดบอล 449วู้ดบอล แฟร์เวย์บุคคล ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
75 วู้ดบอล 450วู้ดบอล แฟร์เวย์บุคคล ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
76 วู้ดบอล 451วู้ดบอล แฟร์เวย์บุคคล ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
77 วู้ดบอล 452วู้ดบอล แฟร์เวย์บุคคล ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
78 วู้ดบอล 457วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๒ ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
79 เปตอง 470เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
80 เปตอง 478เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
81 เปตอง 487เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
82 เปตอง 495เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
83 บาสเกตบอล 503บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
84 บาสเกตบอล 507บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
85 บาสเกตบอล 511บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
86 เปตอง 515เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
87 เปตอง 523เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
88 เปตอง 531เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
89 เปตอง 539เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน หญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
90 เปตอง 551เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
91 เปตอง 559เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
92 วอลเลย์บอล 567วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
93 วอลเลย์บอล 572วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
94 วอลเลย์บอล 580วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
95 วอลเลย์บอล 587วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
96 เซปักตะกร้อ 597เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
97 เซปักตะกร้อ 603เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
98 เซปักตะกร้อ 611เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
99 เซปักตะกร้อ 616เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
100 อีสปอร์ต 622อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
101 อีสปอร์ต 630อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
102 ฟุตซอล 636ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
103 ฟุตซอล 645ฟุตซอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
104 อีสปอร์ต 653อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
105 อีสปอร์ต 660อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
106 ฟุตซอล 667ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
107 ฟุตบอล 675ฟุตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
108 ฟุตบอล 687ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.011783838272095 วินาที