#
หมวดหมู่
กิจกรรม
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
อันดับ
1 กรีฑา 54วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
4
02.00.00 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
2 กรีฑา 60วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
4
1 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
3 กรีฑา 93วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
4
1.00 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
4 กรีฑา 122วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
4
25.00 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
5 กรีฑา 129วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
4
0.50 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
6 กรีฑา 148วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
4
1.00 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
7 กรีฑา 155วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
4
1.00 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
8 กรีฑา 164กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
3
4.21 เมตร
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
9 กรีฑา 170วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
10 กรีฑา 200วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
11 กรีฑา 216วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
12 กรีฑา 222วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
13 กรีฑา 250ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
14 กรีฑา 280วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
4
0.50 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
15 กรีฑา 322วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
2
0.15.25 นาที
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
16 เทเบิลเทนนิส 344เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
17 เทเบิลเทนนิส 335เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
18 เทเบิลเทนนิส 339เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
19 เทเบิลเทนนิส 355เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
20 เปตอง 361เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
21 เปตอง 370เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
22 เปตอง 379เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
23 เปตอง 388เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
24 เทเบิลเทนนิส 407เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
25 เทเบิลเทนนิส 410เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
26 เทเบิลเทนนิส 413เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
27 เทเบิลเทนนิส 443เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
28 เปตอง 471เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
29 เปตอง 479เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
30 เปตอง 488เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
31 เปตอง 496เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
32 เปตอง 516เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน ชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
33 เปตอง 524เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
34 เปตอง 532เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
35 เปตอง 540เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน หญิง [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
36 เปตอง 552เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
37 เปตอง 560เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
38 วอลเลย์บอล 568วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
39 วอลเลย์บอล 573วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
40 วอลเลย์บอล 581วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
41 วอลเลย์บอล 588วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
42 เซปักตะกร้อ 598เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
43 เซปักตะกร้อ 604เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
44 เซปักตะกร้อ 612เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
45 เซปักตะกร้อ 617เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
46 อีสปอร์ต 623อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
47 อีสปอร์ต 631อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
48 ฟุตซอล 637ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
49 ฟุตซอล 646ฟุตซอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
50 อีสปอร์ต 654อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
51 อีสปอร์ต 661อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
52 ฟุตซอล 668ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
53 ฟุตบอล 676ฟุตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0062808990478516 วินาที