#
หมวดหมู่
กิจกรรม
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
อันดับ
1 กรีฑา 28ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
2 กรีฑา 33ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
3 กรีฑา 38วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
3
01.28.69 นาที
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 กรีฑา 43วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
4
1 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
5 กรีฑา 49วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
4
03.59.25 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
6 กรีฑา 55วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
4
01.02.99 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
7 กรีฑา 61วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
3
0.23.97 นาที
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
8 กรีฑา 67วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
4
03.00.00 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
9 กรีฑา 72วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
4
0.57.18 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
10 กรีฑา 78วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
4
1.24.39 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
11 กรีฑา 89วิ่ง ๓,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
4
18.29.39 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
12 กรีฑา 90วิ่ง ๓,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
3
18.29.19 นาที
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
13 กรีฑา 94วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
4
1.00 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
14 กรีฑา 104ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
10.00 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
15 กรีฑา 105ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
3
23.89 เมตร
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
16 กรีฑา 111กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
3
2.42 เมตร
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
17 กรีฑา 114วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
2
3.17.38 นาที
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
18 กรีฑา 125วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
4
25.00 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
19 กรีฑา 126วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
4
25.00 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
20 กรีฑา 130วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
3
0.24.50 นาที
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
21 กรีฑา 135วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
4
1 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
22 กรีฑา 144ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
4
14.64 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
23 กรีฑา 149วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
4
0.14.47 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
24 กรีฑา 156วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
4
1.00 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
25 กรีฑา 165กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
4
4.20 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
26 กรีฑา 166กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
4
5.00 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
27 กรีฑา 171วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
28 กรีฑา 178กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
4
2.00 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
29 กรีฑา 179กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
2
3.15 เมตร
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
30 กรีฑา 187วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
3
07.15.41 นาที
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
31 บาสเกตบอล 548บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
32 กรีฑา 195กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
5.00 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
33 กรีฑา 196กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
2
4.07 เมตร
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
34 กรีฑา 201วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
35 กรีฑา 211วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
06.00.00 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
36 กรีฑา 212วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
06.00.00 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
37 กรีฑา 217วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
38 กรีฑา 223วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
39 กรีฑา 251ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
40 กรีฑา 244วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
4
10.00 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
41 กรีฑา 247วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
4
10.00 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
42 กรีฑา 318วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
4
7.00 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
43 กรีฑา 319วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
4
7.00 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
44 กรีฑา 265วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
4
07.00 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
45 กรีฑา 270วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
4
04.26.99 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
46 กรีฑา 275วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
06.00 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
47 กรีฑา 281วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
2
0.12.72 นาที
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
48 กรีฑา 288ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
4
15.69 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
49 กรีฑา 292วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
3
06.05.37 นาที
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
50 กรีฑา 301ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
4
13.16 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
51 กรีฑา 307ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
52 กรีฑา 323วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
4
0.20 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
53 เทเบิลเทนนิส 345เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
54 เทเบิลเทนนิส 336เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
55 เทเบิลเทนนิส 340เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
56 เทเบิลเทนนิส 356เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
57 เปตอง 362เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
58 เปตอง 371เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
59 เปตอง 380เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
60 เปตอง 389เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
61 เทเบิลเทนนิส 405เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
62 เทเบิลเทนนิส 408เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
63 เทเบิลเทนนิส 411เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
64 เทเบิลเทนนิส 414เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
65 เทเบิลเทนนิส 424เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
66 เทเบิลเทนนิส 444เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
รองชนะเลิศอันดับ ๒
67 เปตอง 472เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
68 เปตอง 480เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
69 เปตอง 489เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
70 เปตอง 497เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
71 เปตอง 517เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
72 เปตอง 525เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
73 เปตอง 533เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
74 เปตอง 541เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
75 เปตอง 553เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
76 เปตอง 561เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
77 วอลเลย์บอล 574วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
78 วอลเลย์บอล 582วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
79 วอลเลย์บอล 589วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
80 ฟุตบอล 593ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
81 เซปักตะกร้อ 599เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
82 เซปักตะกร้อ 605เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
83 เซปักตะกร้อ 613เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
84 เซปักตะกร้อ 618เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
85 ฟุตซอล 638ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
86 ฟุตซอล 647ฟุตซอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
87 ฟุตซอล 669ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
88 ฟุตบอล 677ฟุตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
89 ฟุตบอล 688ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.010131120681763 วินาที