#
หมวดหมู่
กิจกรรม
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
อันดับ
1 กรีฑา 30ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
5
2 กรีฑา 29ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 กรีฑา 35ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
4 กรีฑา 40วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
4
02.00.00 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
5 กรีฑา 45วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
2
02.36.66 นาที
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
6 กรีฑา 51วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
1
03.18.00 นาที
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
7 กรีฑา 57วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
3
01.02.16 นาที
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
8 กรีฑา 63วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
2
0.23.22 นาที
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
9 กรีฑา 69วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
1
02.24.94 นาที
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
10 กรีฑา 74วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
2
0.55.76 นาที
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
11 กรีฑา 80วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
3
1.23.00 นาที
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
12 กรีฑา 87วิ่ง ๓,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
4
20.00 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
13 กรีฑา 88วิ่ง ๓,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
4
20.00 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
14 กรีฑา 96วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
2
0.30.28 นาที
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
15 กรีฑา 103ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
2
27.22 เมตร
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
16 กรีฑา 106ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
10.00 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
17 กรีฑา 109กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
4
1.5 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
18 กรีฑา 110กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
2
3.04 เมตร
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
19 กรีฑา 116วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
3
3.19.50 นาที
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
20 กรีฑา 123วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
4
25.00 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
21 กรีฑา 124วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
4
20.52.02 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
22 กรีฑา 132วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
2
0.23.75 นาที
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
23 กรีฑา 137วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
2
0.30.44 นาที
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
24 กรีฑา 145ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
4
20.08 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
25 กรีฑา 151วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
2
0.12.19 นาที
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
26 กรีฑา 158วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
3
0.16.00 นาที
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
27 กรีฑา 167กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
2
4.41 เมตร
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
28 กรีฑา 173วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
29 กรีฑา 177กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
4
2.00 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
30 กรีฑา 180กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
3
3.03 เมตร
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
31 กรีฑา 185วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
2
06.51.34 นาที
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
32 กรีฑา 186วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
4
07.43.51 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
33 กรีฑา 194กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
3.33 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
34 กรีฑา 197กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
5.00 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
35 กรีฑา 203วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
36 กรีฑา 210วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
06.00.00 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
37 กรีฑา 213วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
06.00.00 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
38 กรีฑา 219วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
39 กรีฑา 225วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
40 กรีฑา 252ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
41 กรีฑา 245วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
4
07.04.89 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
42 กรีฑา 246วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
4
10.00 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
43 กรีฑา 316วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
4
7.00 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
44 กรีฑา 317วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
4
7.00 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
45 กรีฑา 267วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
2
05.38.22 นาที
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
46 กรีฑา 272วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
2
03.55.50 นาที
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
47 กรีฑา 277วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
04.10.63 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
48 กรีฑา 283วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
3
0.12.78 นาที
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
49 กรีฑา 289ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
2
15.98 เมตร
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
50 กรีฑา 294วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
4
08.00 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
51 กรีฑา 300ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
2
18.14 เมตร
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
52 กรีฑา 308ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
53 กรีฑา 309ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
54 กรีฑา 325วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
4
0.16.32 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
55 เทเบิลเทนนิส 346เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
56 เทเบิลเทนนิส 337เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
57 เทเบิลเทนนิส 357เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
58 เปตอง 364เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
59 เปตอง 373เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
60 เปตอง 382เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
61 เปตอง 391เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
62 วู้ดบอล 395วู้ดบอล สโต้ก​ ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
63 วู้ดบอล 397วู้ดบอล สโต้ก​ ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
64 วู้ดบอล 399วู้ดบอล แฟร์เวย์ ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
65 วู้ดบอล 402วู้ดบอล แฟร์เวย์ ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
66 เทเบิลเทนนิส 406เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
67 เทเบิลเทนนิส 415เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
68 วู้ดบอล 418วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๑ ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
69 วู้ดบอล 421วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๑ ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
70 เทเบิลเทนนิส 425เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
71 วู้ดบอล 435วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
72 วู้ดบอล 440วู้ดบอล แฟร์เวย์บุคคล ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
73 วู้ดบอล 453วู้ดบอล แฟร์เวย์บุคคล ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
74 วู้ดบอล 455วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๒ ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
75 วู้ดบอล 458วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๒ ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
76 วู้ดบอล 466วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
77 วู้ดบอล 468วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
78 เปตอง 474เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
79 เปตอง 482เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
80 เปตอง 491เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
81 เปตอง 499เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
82 บาสเกตบอล 549บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
83 บาสเกตบอล 504บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
84 บาสเกตบอล 508บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
85 บาสเกตบอล 512บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
86 เปตอง 519เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
87 เปตอง 527เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
88 เปตอง 535เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน ชาย [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
89 เปตอง 543เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
90 เปตอง 555เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
91 เปตอง 563เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
92 วอลเลย์บอล 569วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
93 วอลเลย์บอล 575วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
94 วอลเลย์บอล 583วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
95 วอลเลย์บอล 590วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
96 ฟุตบอล 594ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
97 เซปักตะกร้อ 600เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
98 เซปักตะกร้อ 607เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
99 เซปักตะกร้อ 614เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
100 เซปักตะกร้อ 619เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
101 อีสปอร์ต 625อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
102 อีสปอร์ต 632อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
103 ฟุตซอล 640ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
104 ฟุตซอล 649ฟุตซอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
105 อีสปอร์ต 656อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
106 อีสปอร์ต 663อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
107 ฟุตซอล 671ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
108 ฟุตบอล 679ฟุตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
109 ฟุตบอล 689ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0085718631744385 วินาที