หมวดหมู่ : กรีฑา
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0058
วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
18 ธ.ค 2565
2
0059
วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
18 ธ.ค 2565
3
0060
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
18 ธ.ค 2565
4
0061
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
18 ธ.ค 2565
5
0062
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
18 ธ.ค 2565
6
0063
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
18 ธ.ค 2565
7
0064
วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
18 ธ.ค 2565
8
0065
วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
18 ธ.ค 2565
9
0066
วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
18 ธ.ค 2565
10
0067
วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
18 ธ.ค 2565
11
0068
วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
18 ธ.ค 2565
12
0069
วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
18 ธ.ค 2565
13
0070
วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
18 ธ.ค 2565
14
0071
วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
18 ธ.ค 2565
15
0072
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
18 ธ.ค 2565
16
0073
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
18 ธ.ค 2565
17
0074
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
18 ธ.ค 2565
18
0075
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
18 ธ.ค 2565
19
0076
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
18 ธ.ค 2565
20
0077
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
18 ธ.ค 2565
21
0078
วิ่ง ๓,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
18 ธ.ค 2565
22
0079
วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
18 ธ.ค 2565
23
0080
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
18 ธ.ค 2565
24
0081
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
18 ธ.ค 2565
25
0082
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
18 ธ.ค 2565
26
0083
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
18 ธ.ค 2565
27
0084
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
18 ธ.ค 2565
28
0085
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
18 ธ.ค 2565
29
0086
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
18 ธ.ค 2565
30
0087
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
18 ธ.ค 2565
31
0088
กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
18 ธ.ค 2565
32
0089
กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
18 ธ.ค 2565
33
0090
กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
18 ธ.ค 2565
34
0091
กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
18 ธ.ค 2565
35
0092
ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
18 ธ.ค 2565
36
0093
ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
18 ธ.ค 2565
37
0094
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
18 ธ.ค 2565
38
0095
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
18 ธ.ค 2565
39
0096
ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
18 ธ.ค 2565
40
0097
ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
18 ธ.ค 2565
41
0098
ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
18 ธ.ค 2565
42
0099
ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
18 ธ.ค 2565

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.028591871261597 วินาที