#
หมวดหมู่
กิจกรรม
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
อันดับ
1 กรีฑา 34ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
2 กรีฑา 39วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
1
01.15.91 นาที
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
3 กรีฑา 44วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1
02.21.15 นาที
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
4 กรีฑา 50วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
2
03.36.53 นาที
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
5 กรีฑา 56วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
2
01.01.10 นาที
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
6 กรีฑา 62วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
4
1 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
7 กรีฑา 68วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
4
02.52.63 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
8 กรีฑา 73วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
3
0.56.48 นาที
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
9 กรีฑา 79วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
4
1 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
10 กรีฑา 81วิ่ง ๓,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
1
14.55.78 นาที
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
11 กรีฑา 86วิ่ง ๓,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
4
20.00 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
12 กรีฑา 95วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
4
0.32.83 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
13 กรีฑา 100ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
10.00 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
14 กรีฑา 101ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
16.21 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
15 กรีฑา 115วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
1
2.47.97 นาที
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
16 กรีฑา 131วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
4
0.50 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
17 กรีฑา 136วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
4
0.36.45 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
18 กรีฑา 142ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
3
21.02 เมตร
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
19 กรีฑา 143ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
4
10.00 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
20 กรีฑา 150วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
4
1.00 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
21 กรีฑา 157วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
4
1.00 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
22 กรีฑา 172วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
23 กรีฑา 181วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1
06.44.12 นาที
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
24 กรีฑา 182วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
4
07.50.00 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
25 กรีฑา 191กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
3
3.87 เมตร
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
26 กรีฑา 192กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
5.00 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
27 กรีฑา 202วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
28 กรีฑา 206วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1
04.55.25 นาที
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
29 กรีฑา 209วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
06.00.00 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
30 กรีฑา 218วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
31 กรีฑา 224วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
32 กรีฑา 238วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
2
05.50.06 นาที
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
33 กรีฑา 239วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
4
10.00 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
34 กรีฑา 314วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
4
7.00 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
35 กรีฑา 313วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
4
7.00 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
36 กรีฑา 266วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
3
05.41.07 นาที
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
37 กรีฑา 271วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
4
05.00.00 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
38 กรีฑา 276วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
2
04.01.75 นาที
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
39 กรีฑา 282วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
4
0.50 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
40 กรีฑา 293วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
2
05.41.16 นาที
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
41 กรีฑา 299ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
4
14.36 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
42 กรีฑา 305ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
43 กรีฑา 306ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
44 กรีฑา 324วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
4
0.20 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
45 เปตอง 363เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
46 เปตอง 372เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
47 เปตอง 381เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
48 เปตอง 390เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
49 เปตอง 473เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
50 เปตอง 481เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
51 เปตอง 490เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
52 เปตอง 498เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
53 เปตอง 518เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน ชาย [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
54 เปตอง 526เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
55 เปตอง 534เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน ชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
56 เปตอง 542เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
57 เปตอง 554เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
58 เปตอง 562เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
59 เซปักตะกร้อ 606เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
60 อีสปอร์ต 624อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
61 ฟุตซอล 639ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
62 ฟุตซอล 648ฟุตซอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
63 อีสปอร์ต 655อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
64 อีสปอร์ต 662อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
65 ฟุตซอล 670ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
66 ฟุตบอล 678ฟุตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0064771175384521 วินาที